Activia (BG)

УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛИ В БИЗНЕС СТРАНИЦИ, АДМИНИСТРИРАНИ ОТ „ДАНОН СЕРДИКА“ АД  В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
1. „ДАНОН СЕРДИКА“ АД (наричано по-долу „Администратор“) поддържа и администрира – самостоятелно и/или чрез свои подизпълнители, бизнес страници в социалните мрежи Facebook, Instagram и др. с цел популяризиране и маркетингова подкрепа на своите продукти и дейности (в това число, включително, но не изчерпателно, официалните бизнес страници за България на продукти, защитени с търговски марки Аctivia, Danonino, Danone и др., наричани по-долу „бизнес страници“ или „страници“ ).

2. Всяка бизнес страница се администрира, съобразно правилата за ползване на съответната социалната мрежа и при стриктно спазване на действащото законодателство.

3. Настоящите Условия са приложими по отношение на всички потребители, които публикуват съдържание на/чрез или във връзка с бизнес страници, администрирани от „ДАНОН СЕДИКА“ АД, независимо от причината  – по своя инициатива или във връзка с призив, отправен от Администратора, чрез съответната страница или по друг начин.

Приема се, че публикувайки съдържание (с акта на публикуване), публикуващият потребител, декларира че се е запознал с настоящите Условия, изразява изричното си съгласие с тях и се задължава да ги спазва.

4. Съдържанието на всяка страница, поддържана от „ДАНОН СЕРДИКА“ АД в социалните мрежи е публично и видимо за неограничен брой потребители на съответната социалната мрежа, чрез която страницата се администрира, независимо от тяхното реално местоположение. В зависимост от правилата за ползване на социалната мрежа, настройките на конкретните страници и на личните потребителски профили, е възможно съдържанието да бъде видно за по-широк кръг от лица.

5. Под "публикуване" или "споделяне" на съдържание от страна на потребител се разбира всяка форма на разгласяване, в/на/чрез или във връзка с бизнес страница, поддържана от „ДАНОН СЕРДИКА“ АД, включително, но не изчерпателно – чрез създаване или споделяне на постове, поставяне на тагове („тагване“) или други маркери, споменаване, коментиране и т.н. "Съдържание" може да бъде всяка форма на информация – текст, видео, снимка, история ("стори"), комбинация горепосочените и  др.

6. Публикуването на съдържание от страна на потребител е доброволно и не е обвързано по никакъв начин с правото на членство или достъп на този потребител до съответната страница, без значение дали публикуването се извършва по инициатива на
потребителя и/или във връзка с призив, отправен от Администратора, чрез тази страница или по друг начин.

7. Потребителите се считат уведомени, че споделеното от тях съдържание на/чрез или във връзка със съответна бизнес страница, поддържана от „ДАНОН СЕРДИКА“ АД, може да бъде видно и достъпно за неограничен брой други потребители на социалната мрежа, чрез която страницата се администрира или по-широк кръг от лица, независимо от тяхното реално местоположение, съобразно условията за ползване на социалната мрежа, настройките на страницата/групата и личния профил на потребителя. 

8. Приема се, че публикувайки съдържание на/чрез или във връзка с съответна бизнес страница, поддържана от „ДАНОН СЕРДИКА“ АД, публикуващият потребител извършва следните действия:

  • предоставя право на Администратора да администрира това съдържание –самостоятелно и/или чрез своите изпълнители, като извършва всички действия, които има право и възможност да извършва, в качеството си на Администратор на бизнес страница и регистриран потребител на бизнес профил, съобразно правилата за ползване на съответната социалната мрежа и действащото законодателство.;

  • предоставя право на Администратора да споделя това съдържание чрез и/или във връзка със съответната страници страница – пред неограничен брой лица, независимо от реалното им местоположение.;

  • декларира и изрично се съгласява, че предоставя горните права на Администратора безвъзмездно – Администраторът не дължи каквито и да било възнаграждение и/или компенсация във връзка с публикуваното от потребителя съдържание, както на потребителя, така и на трети лица, чиито права и/или интереси са или могат да бъдат засегнати от съответната публикация;

  • предоставя горните права на Администратора за  неограничен период от време или докато публикувалият потребител заяви пред Администратора, че желае съдържанието да бъде изтрито или заличено от страницата.

Приема се, че в общия случай публикуваното от потребители съдържание не следва да съдържа лични данни, но в случаи че такива данни се съдържат, по отношение на тях в частност следва да се приложи Политиката за защита на личните данни на Администратора, публикувана на уебстраницата https://www.aktivia.bg/. Администраторът препоръчва публикуваното от потребители съдържание на/в/чрез бизнес страници на Администратора в социалните мрежи да не съдържа лични данни на физически лица. В случай че публикуваното от потребител съдържание съдържа лични данни по смисъла на действащото законодателство, с акта на публикуването, публикуващият потребител изразява изричното си съгласие си същите да бъдат обработени от Администратора при настоящите Условия и условията, предвидени в Политиката за защита на личните данни. Забранява се публикуването на съдържание, което съдържа чужди лични данни (лични данни на лице, различно от публикуващия),
освен в случай че публикуващия разполага със законоустановено право да се разпорежда с данните на това лице включително да ги публикува в бизнес страници на Администратора и в тази връзка – да дава разрешение на Администратора да ги обработи при настоящите Условия. В горните случаи се приема, че с акта на публикуване на такова съдържание, публикуващият потребител декларира, че е притежател на публикуваните от него лични данни или има право да се разпорежда с тях при настоящите условия, както и изразява изричното си съгласие данните да бъдат обработени от Администратора при настоящите условия и Политиката за защита на личните данни. Администраторът не носи отговорност, в случаи че с акта на публикуването си публикуващият потребителят е нарушил чужди права или интереси и/или е декларирал неверни данни. Тази отговорност се носи лично от потребителя.

В случаи че публикуването на съдържание от страна на потребител се извършва във връзка с призив, отправен от Администратора с цел участие в организирана от Администратора Игра, правилата на съответната Игра се прилагат съвместно с настоящите условия. В случаи, че за целите на участието в тази се налага Администратора да обработи лични данни на потребители, конкретните условия и срокове за съхранение на данните се определят за всеки отделен случаи в правилата на тази Игра.

  • декларира, че се е запознал, приема и изрично се съгласява с настоящите Условия и се задължава да ги спазва.

9. В случай че съдържанието, споделено от потребител, е обект на интелектуалната собственост и/или е защитено по друг начин по силата на приложимото право се приема, че с акта на публикуването му в бизнес страница, поддържана от Администратора, публикуващият потребител, предоставя изричното си съгласие същото съдържание да бъде администрирано, включително – споделяно и разпространявано от Администратора чрез бизнес страница, в която е било публикувано от потребителя – пред неограничен брой лица, независимо от тяхното местоположение. Предоставянето на горните права е безвъзмездно и не обвързва Администратора – последният не дължи и каквито и да било обезщетение, възнаграждение и/или компенсация в тази връзка, както към момента на публикацията, така и в бъдеще, независимо от обстоятелствата.

Администраторът не дължи обезщетение, възнаграждение или компенсация и не носи отговорност, пред трети лица, чиито права са или биха могли да бъдат засегнати във връзка с извършеното от потребител публикуване. Последният носи лична отговорност за действията си, в случай че извършеното от него публикуване засяга права или интереси на трети лица, включително, но не изчерпателно права, свързани с интелектуалната собственост и/или представлява нарушение на действащото законодателство.

10. В допълнение към общите условия, предвидени по-горе в точка 8, се приема, че с акта на публикуване на съдържание, което представлява обект на интелектуална собственост и/или защитено от действащото право по друг начин в/чрез или във връзка с бизнес страници, поддържани от „ДАНОН СЕРДИКА“ АД, публикуващият потребител извършва следните действия:

  • декларира, че има правото да използва и разпространява публично публикуването от него съдържание, включително да го публикува в/на/чрез или във връзка с бизнес страници на Администратора при настоящите Условия;

  • декларира, че има правото да разреши и изрично разрешава на Администратора да използва това съдържание при настоящите Условия, като го администрира (съхранява и  споделя и т.н.) чрез съответната бизнес страница в/чрез или във връзка с която съдържанието е било първоначално публикувано от потребителя. Към момента на публикуването, потребителят се счита уведомен, че споделянето може да бъде извършвано от Администратора неограничен брой пъти, пред неограничен брой лица, независимо от тяхното реално местоположение, доколкото се извършва чрез съответната бизнес страница, във връзка с която е било публикувано от потребителя.

  • публикуващият потребител предоставя горните права на Администратора безвъзмездно – последният не дължи каквито и да било възнаграждения, обезщетения или компенсации в тази връзка, както към момента на публикацията, така и в бъдеще. Администраторът не носи отговорност пред трети лица, чиито права и/или интереси са или могат да бъдат засегнати във връзка с публикуването, извършено от потребител или последващите действия на Администратора по отношение на това съдържание. Тази отговорност се носи лично от съответния потребител.

  • Публикуващият потребител предоставя горните права на Администратора за неограничен период от време или докато публикуващият потребител заяви писмено пред Администратора, че желае публикуваното от него съдържание да бъде заличено от съответната бизнес страница. В горния случаи, заличаването се извършва от Администратора в разумен срок след поискването, съобразно политиката на Администратора и правилата за ползване на съответната социална мрежа.

Приема се, че в общия случай споделеното от потребители съдържание не следва да съдържа лични данни, но ако такива се съдържат по отношение на тях в частност следва да се приложи Политиката за защита на личните данни, публикувана на уебстраницата на Администратора https://www.aktivia.bg/ (за допълнителна информация относно режима за защита на личните данни - виж общите условия, посочени по-горе в т.8 и Политиката за защита на личните данни).

11. Приема се, че Администраторът има право да извършва действия по администриране на съдържанието, използвайки всички функционалности на съответната страницата ("Share", "Repost" и др.), съобразно правилата за ползване на социалната мрежа. Администраторът няма да споделя публикуваното от потребители съдържание чрез други страници, различни от тази, в/чрез или във връзка с която потребителят е споделил съдържанито първоначално.

Конкретните функционалности на страницата се определят от правилата за ползване на социалната мрежа, чрез която страницата се администрира, а Администратора единствено се съобразява с тях в качеството на регистриран потребител на тази мрежа и администратор на бизнес профил.

12. От страна на Администратора и/или неговите изпълнители, публикуваното от потребители съдържание няма да бъде съхранявано (или обработвано по друг начин), извън необходимия минимум за администриране на съответната и споделяне на това съдържание чрез тази страница.

13. Обърнете внимание: съобразно правилата за ползване на съответната социална мрежа, настройките на страницата и/или настройките на личния профил на публикуващия е възможно споделеното от потребител съдържание да бъде достъпно, копирано, споделено, разпространено и/или обработено по друг начин от трети лица, различни от Администратора и неговите изпълнители, като например други потребители на съответната социална мрежа. 

Администраторът полага необходимите грижи да не допуска недобросъвестно поведение от страна на потребители  на администрираните от него страници, доколкото
такова поведение става известно на Администратора, но не може да контролира поведението и не носи отговорност за действията на трети лица.

Администраторът не носи отговорност за действията на трети лица по отношение на съдържание, споделено от потребители на/чрез или във връзка със бизнес страница, поддържана от Администратора в социалните мрежи.

Администраторът предупреждава и отправя следната молба към всички потребители, които желаят да публикуват съдържание на/чрез или във връзка с поддържаните от него страници: преди да публикувате съдържание, моля - уверете се, че същото е пригодно за споделяне пред широка публика и разпространението му не нарушава както Вашата неприкосновеност, така и неприкосновеността на Вашите близки или на други трети лица, съответства на добрите нрави, правилата за ползване на социалната мрежа и действащото законодателство.

Администраторът не носи отговорност по отношение на съдържание, чиито характер противоречи на горната препоръка, но ако установи несъответствие, има право да изтрие/заличи такова съдържание от страниците, които администрира, без да дължи каквито и да било обяснения в тази връзка.

14. Забранено е публикуването на съдържание, което е обидно, подбужда към насилие или дискриминация и/или чието разпространение по какъвто и да било противоречи на добрите нрави, правилата за ползване на социалната мрежа, действащото законодателство и/или правата и интересите на трети лица.

Администраторът не носи отговорност пред трети лица, чиито права са или могат да бъдат засегнати във връзка с извършеното потребители публикуване и/или вида и характера на публикуваното от потребители съдържание.


15.  Администраторът – самостоятелно
и/или чрез своите изпълнители има право да изтрива и/или заличава от своите
бизнес страници всяко съдържание, което противоречи на настоящите Условия,
добрите нрави, действащото законодателство и/или правата и интересите на
Администратора или на трети лица. Горното се извършва по преценка на
Администратора и същия не дължи каквото и да било обяснение в тази връзка.16. Настоящите условия се публикуват на уебстраницата на Администратора https://www.aktivia.bg/, като линк към тях се поставя в описанието (или по друг подходящ начин) на бизнес страницата, за която същите се отнасят. Линк към същите може да бъде поставен и във всяка брандирана уебстраница на Администратора.

Последният има право да изменя и актуализира настоящите Условия по свое усмотрение, като актуалните Условия влизат в сила след публикуването им на уебстраницата на Администратора https://www.aktivia.bg/ Актуалните Условия се прилагат по отношение на всяка публикация, извършена след датата на последната актуализация и публикуване на Условията по указания по-горе начин. Потребителите на всяка бизнес страница, поддържана от Администратора са длъжни да следят за актуализации на настоящите Условия - Администраторът няма ангажимент да съобщава за промените по друг начин.

17. С акта на публикуване на съдържание в/на/чрез или във връзка с бизнес страница, поддържана от Администратора в социална мрежа, публикуващият потребител декларира, че се е запознал с настоящите Условия, съгласен е с тях, приема ги и се задължава да ги спазва.

Дата на последна актуализация: 07.04.2021 г.